มีคนชมอยู่ 22 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
    ผู้เข้าชม : 1263928 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
เธ‚เธญเน€เธŠเธดเธเธฃเนˆเธงเธกเธ›เธฅเธนเธเธ›เนˆเธฒเน€เธ‰เธฅเธดเธกเธžเธฃเธฐเน€เธเธตเธขเธฃเธ•เธด เธšเน‰เธฒเธ™เธญเธฒเธงเธญเธ เน€เธชเธฒเธฃเนŒเธ—เธตเนˆ 8 เธชเธดเธ‡เธซเธฒเธ„เธก 2552

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

ณ อุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย และศูนย์ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชียงฆะ

******

1.  ชื่อโครงการ   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”

 

2.  ผู้รับผิดชอบ

                1. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก

                2.  คณะสงฆ์ตำบลขอนแตก

3.       โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม อ.สังขะ

4.       โรงเรียนหนองโสนวิทยา

5.       โรงเรียนบ้านขอนแตก

6.       โรงเรียนบ้านโตงน้อย

7.       โรงเรียนบ้านตอกตรา

8.       โรงเรียนบ้านอาวอก

9.       โรงเรียนสุพรมมีศรัทธาญาติ

10.   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลขอนแตก

 

3.  หลักการและเหตุผล

                บ้านอาวอกเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์พอสมควรและเป็นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน  แต่ในปัจจุบันมีการบุกรุกป่าไม้ ป่าชุมชนเป็นจำนวนมากถูกทำลาย  ทำให้สภาวะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง มีแต่ฤดูร้อนเกือบทั้งปี เนื่องจากสภาพป่าชุมชนถูกทำลายไปมาก ฝนตกก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง พื้นดินไม่มีความชุ่มชื้น จากเหตุนี้ การปลูกป่าไม้ภายในวัดจะช่วยชุมชนได้มาก จะเป็นที่พักพิงของเหล่านก กา เป็นปอดของชุมชน ก่อให้เกิดความร่มเย็นในวัดและป่าชุมชนใกล้เคียง ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนไปในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง และทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน

เพื่อเป็นการสนับสนุน โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชาวตำบลขอนแตกจึงเห็นสมควรที่จะปลูกป่าปรับปรุงที่สาธารณะของหมู่บ้านที่เสื่อมโทรม  ที่บ้านอาวอก  หมู่ที่  7  ตำบลขอนแตก  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   ทำให้ที่ดินสาราธารณะแปลงนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นที่ตั้งอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย และศูนย์ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเชียงฆะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลต่อไป

 

4.  วัตถุประสงค์

1. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2. ให้ความรู้ในการปลูกป่า รักป่าและสิ่งแวดล้อม สามารถเพาะปลูก และรักษาพันธุ์ไม้ได้

3.  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในป่าเสื่อมโทรมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

4. ให้ชุมชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าการปลูกป่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน และนำไปขยายผลยังที่อื่นได้ 

 

5.  เป้าหมาย

                5.1 ด้านปริมาณ

                  1)  ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในเขตตำบลขอนแตกมีส่วนร่วมในการปลูกป่า

       จำนวน 300 คน

                  2)  ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ปี  2552  -  2554  รวม   3   ปี   พื้นที่ประมาณ   200   ไร่

       ปี  2552   ปลูกในพื้นที่   77   ไร่

5.2 ด้านคุณภาพ

   1) ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปลูกป่า รักษา

      สภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่จะรักษาป่าชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชนของตน

   2)  ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาป่าให้มีความอุดม

      สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

6.  พื้นที่ดำเนินการ

                ที่สาธารณะบ้านอาวอก   หมู่ที่  7   ตำบลขอนแตก   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

                ดำเนินการ   เดือนกรกฎาคม   -   สิงหาคม   2552  ปลูกวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

8.  วิธีการดำเนินงาน

1.       ประชุมชี้แจงคณะทำงาน

2.       ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน                                            

3.       รณรงค์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

4.       กำหนดวันปลูกต้นไม้

5.       จัดนักเรียนและคณะทำงานดูแลรักษาต้นไม้ในระหว่างการปลูก

6.       รับบริจาคต้นไม้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมปลูก

7.       ขอต้นกล้าจากหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง

8.       มีการประชาสัมพันธ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และสื่อภายนอกตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ

9.       ประเมินผลการปลูก

 

9.  งบประมาณ

                ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป คือ

                1.  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก

            2.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

                3.  โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก

4.   ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       มีป่าสาธารณะในชุมชนมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2.       มีสภาพป่าที่สาธารณะได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น

3.       พื้นที่สาธารณะดังกล่าวจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย และที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นแหล่งสาธิตที่ดีและเหมาะสม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจให้เข้าใจถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

4.       การพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนในประเทศต่อไป

 

 

--------------------------

 

*********


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG