มีคนชมอยู่ 23 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
    ผู้เข้าชม : 1263922 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธญเธธเธ—เธขเธฒเธ™เธ—เธฒเธ‡เธžเธฃเธฐเธžเธธเธ—เธ˜เธจเธฒเธชเธ™เธฒ

“อุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่น”

*****

๑.      หลักการและเหตุผล

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประทับรอยพระบาทของพระองค์ไว้บนผืนแผ่นดินอินเดีย  และในขณะเดียวกันก็ได้ทรงประทับรอยจารึกไว้ในดวงใจของมนุษยชาติ  พระองค์ประทับอยู่ในสถานที่ใด  สถานที่นั้นก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ได้รับความเคารพบูชาจากปวงชน  ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  พระองค์ได้ตรัสถึงสังเวชนียสถาน    ตำบลว่า  “บุคคลควรไปเพื่อทัศนา  เคารพกราบไหว้บูชา  ให้เกิดความสังเวชสังเวชนียสถาน    ตำบลนั้น  คือ  ลุมพินี สถานที่พระตถาคตเจ้าประสูติ,  พุทธคยา  สถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้,  สารนาถ  สถานที่พระตถาคตเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา,  กุสินารา  สถานที่พระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน”

            สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้เป็นแหล่งที่ดึงพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ  และนักจาริกแสวงบุญให้มานมัสการเป็นอันมาก  พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเรียกการจาริกเช่นนั้นว่า “ธรรมยาตรา” หรือการจาริกแสวงบุญสถานที่อื่น ๆ  อีกหลายแห่งได้กลายเป็นสถานที่เด่นขึ้นก็เพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปในประเทศอินเดีย สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีมาก  ในสมัยที่ยังเจริญรุ่งเรือง  ความศักดิ์สิทธิ์และความโอ่โถงของสถานที่เหล่านั้นได้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มาเยือนอินเดียมิได้ขาด

            พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า  “ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้  ด้วยความเลื่อมใส  ชนเหล่านั้น  ครั้งทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

            หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเนื่องกับเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในชีวิตของพระพุทธเจ้า ได้แก่ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ใช้แสดงปฐมเทศนา และที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงแนะให้พุทธศาสนิกชนไปนมัสการเพื่อจะได้เกิดความสังเวช คือ รู้สึกสลดใจและระลึกถึงว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาต่อชาวโลก และได้เสด็จออกประกาศพระศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกก็ยังหนีความตายไม่พ้น เป็นการเตือนสติพุทธศาสนิกชนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท เพื่อจะได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ต่อสังคม และต่อชาวโลกต่อไป

                    ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ๙ สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดียที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง ๗ ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ ได้สร้างเป็นทรงโอคว่ำอย่างพระสถูปสัญจิในอินเดีย และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแหลมอินโดจีนนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ ซึ่งมีวัดทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด มีพระภิกษุสามเณร ๓๐๐,๐๐๐ กว่ารูป มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นมากมาย เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้าแก่ผู้สนใจทั่วไป

           ดังนั้น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น เห็นควรที่จะจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเป็นสถานที่จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่น

๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัยทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่นอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  และบริเวณอีสานตอนใต้

๑.๓ เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนารู้ประจำท้องถิ่น ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้รับทราบ

๓. เป้าหมาย

                ๓.๑  ด้านปริมาณ

                  ๓.๑.๑ จัดหาพื้นที่สร้างอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่น ให้เป็นที่จัดกิจกรรมและเป็นที่ฝึกอบรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

               ๓.๑.๒ พระภิกษุสามเณร นิสิต นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้มีที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน ต่อปี

            ๓.๒  ด้านคุณภาพ

                   ๓.๒.๑ ได้มีที่ฝึกอบรมอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาประจำท้องถิ่น สามารถจัดแสดงและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเพียงพอ

                   ๓.๒.๒ พระภิกษุสามเณร นิสิต นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ 

๔. วิธีดำเนินการ

          ๔.๑ จัดทำโครงการหาพื้นที่ในการจัดสร้างแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศให้ทราบ โดยดำเนินการตามโครงการให้สำเร็จต่อไป

               ๔.๒ ขอความร่วมมือพระสังฆาธิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และประชาชนในท้องถิ่นทั่วไป ได้ร่วมสนับสนุนในการดำเนินงานต่อไป

               ๔.๓ จัดสร้างวัตถุมงคล หนังสือสมุดภาพอินเดีย ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน ขอรับบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้มีศรัทธาทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ตั้ง

             ๕.๑  ระยะเวลา ๒๐  ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๗๐

               ๕.๒  บริเวณเขตตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์      

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ๖.๑    มีพระอาจารย์ ดร. สมุทร ถาวรธมฺโม เป็นผู้ประสานงานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสังขะ และคณะสงฆ์ตำบลขอนแตก

               ๖.๒    นายกเทศมนตรีอำเภอสังขะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารประจำตำบล (อบต.) เขตบริเวณตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ และบริเวณใกล้เคียง และข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอสังขะ

๗. งบประมาณ

            ๗.๑    รับจากพระมหาเถรานุเถระและพระเถระทั่วไป

               ๗.๒    รับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป

               ๗.๓    รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วไป

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ได้มีที่จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่น และส่งเสริม สนับสนุน การประสานการเรียนรู้ของชุมชน โดยกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างอุดมการณ์ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยผ่านผู้รู้หรือผู้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่น และให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตของประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

๘.๒ ได้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัยทางพระพุทธศาสนาประจำถิ่นอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๘.๓ ได้มีสถานที่เผยแผ่หลักธรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนารู้ประจำท้องถิ่น ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้รับทราบ

------------------------

รายละเอียดสิ่งต้องดำเนินการ

*****

            พื้นที่ในโครงการ ๕ ไร่ (พื้นที่ต้องการเบื้องต้น ๒ ไร่)

         ๑. พระพุทธรูปที่สำคัญในประเทศไทย (จำลอง)

               ๘.๑    พระแก้วมรกต ขนาด ๕๙ นิ้ว               ประมาณ       ๕๐,๐๐๐        บาท

               ๘.๒    พระพุทธชินราช    ขนาด ๕๙ นิ้ว          ประมาณ       ๖๐,๐๐๐        บาท

               ๘.๓    หลวงพ่อพุทธโสธร ขนาด ๕๙ นิ้ว         ประมาณ       ๕๐,๐๐๐        บาท

               ๘.๔    พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ขนาด ๖๙ นิ้ว  ประมาณ       ๘๐,๐๐๐        บาท (พร้อมพื้นที่)

               ๘.๕    พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา ขนาด ๖๙ นิ้ว  ประมาณ       ๘๐,๐๐๐        บาท (พร้อมพื้นที่)

            ๘.๖  พระพุทธรูปประจำวัน  ขนาด ๓๙ นิ้ว       ประมาณ       ๓๐,๐๐๐        บาท

         ๒. เจดีย์ที่สำคัญในประเทศไทย (จำลอง)

               ๙.๑    พระปฐมเจดีย์ ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                        ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               ๙.๒    เจดีย์ภูเขาทอง ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                       ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               ๙.๓    เจดีย์นครพนม ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                       ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

         ๓. พุทธสังเวชนียสถาน (จำลอง) จากประเทศอินเดีย

                    ๑๐.๑   เจดีย์ศรีพุทธคยา ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                   ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.๒ พระแท่นวัชระอาสน์ ขนาดประมาณ 4x6 เมตร                              ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.๓ ธรรมเมกกะสถูป ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                     ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.๔ สถูปกุสินารา ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                          ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.๕ มกุฏพันธเจดีย์ ขนาดวัดโดยรอบประมาณ ๕๙ เมตร                        ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.๖ สถูปสวนลุมพินี พร้อมเสาอโศก                                                  ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       ๔. รูปเหมือนของบุคคลสำคัญ

               ๑๑.๑ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) ประมาณ ๓๙ นิ้ว         ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ                                                

               ๑๑.๒ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประมาณ ๓๙  นิ้ว   ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท  อดีตอธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพฯ

              ๑๑.๓ รูปเหมือนพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ประมาณ ๓๙ นิ้ว ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท  อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์         

      ๑๑.๔ รูปเหมือนพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ขนาดประมาณ ๓๙ นิ้ว  ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

   ๑๑.๕ รูปเหมือนพระยาเชียงฆะ   ขนาดประมาณ ๓๙ นิ้ว   ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

         ๕. ท้าวสักกะเทวราช พร้อมเลขานุการ ๒ ตน             ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

       ๖. รอยพระพุทธบาท ขนาด 4x6 เมตร                     ประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท

         ๗. เจ้าแม่กวนอิม สูง ๒๙ เมตร                               ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

         ๘. พระพุทธรูปปางลีลา (หน้าประตู)                               ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-----------------------------

ที่ปรึกษาโครงการ

พระพรหมสุธี (เสนาะ)             กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมโมลี (ทองอยู่)          เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย  

                                       จังหวัดสุรินทร์

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ)        เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

พระธรรมสุธี (พีร์)                    เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

                                           อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด)        หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

                                            เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

พระราชธรรมมุนี (สมเกียรติ)       เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต)         อาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                                           วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระราชรัตนรังสี (วีระยุทธ์) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

                                     พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์)   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

                                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ)               รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ (โกสุม)  เจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม

                                         จังหวัดสุรินทร์

พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว)         เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์

พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด)        รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ

พระครูภาวนาประยุต (สุข)              วัดเทพมงคล อำเภอศรีณรงค์

พระครูวรปัญญาคุณ                     วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์              รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

                                                  จังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอสังขะ

นายกเทศมนตรีอำเภอสังขะ                ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล

นายเกษม แสนโภช                           นายสาคร โสภา

แม่สุพรรณ ประดับสุข                        ป้าวีณา บุณยประภูติ

นางสายไหม จบกนศึก                       นายนิมิตร รอดรับบุญ

คณะกรรมการดำเนินการ

        พระอาจารย์ ดร. สมุทร ถาวรธมฺโม      ประธานดำเนินการ

          พระครูประภัทรจริยาภรณ์ (ปัน)              รองประธานกรรมการ

                                                          กรรมการ

พระครูสิริจันทพิมล (บุญโหม)               พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง)

พระครูธรรมธรรัตนาภิรม (ลุน)              พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว)

พระครูปลัด ดร.ฉลอง จนฺทสิริ               นายลือพงศ์ ลีลพนัง

นางสาวพรทิพ บุญสงเคราะห์                นางสาวชาลินี บุญสงเคราะห์ 

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่จึง                    นางสาวภิรมย์ ศรีเพชร

นางสาวอัมพร จันทร์ตัน                       นายรังษี สุทนต์

กำนันตำบลขอนแตก                          ผู้ใหญ่บ้านขอนแตก

ผู้ใหญ่บ้านขอนทอง                            ผู้ใหญ่บ้านไทยสามัคคี

ผู้ใหญ่บ้านสุขสำราญ                           ผู้ใหญ่บ้านอาวอก

ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาขาว                      ผู้ใหญ่บ้านโตงน้อย

ใหญ่บ้านสวาท                                  ผู้ใหญ่บ้านหัวกระบือ         

ผู้ใหญ่บ้านหนองมหาไทย                      ผู้ใหญ่บ้านแจงแมง

นางสมหมาย วาทหงส์                         นางกฤษณา พุกสุวรรณ์

 นางละอองตา ทาทอง                         นายสังวร สีสัน

นายสวัสดิ์ ทาทอง                               นายธงชัย จันทร์งาม

ร.ต.ต.สุร์พจน์ ผมหอม

พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล                      กรรมการและเลขานุการ

พระเศียร จนฺทธมฺโม                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายปรีดา ศรีจันทร์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ :

ขอเจริญพรเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ที่ พระอาจารย์ ดร.สมุทร ถาวรธมฺโม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะสลัก ๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. 0-2221-8891, 0-2223-6352, 08-1721-5241 หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีฝากประจำ เลขที่  905-2-00501-5   ชื่อบัญชี พระสมุทร ทาทอง  “เพื่อสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานและอุทยานการเรียนรู้”

 

*********


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG