มีคนชมอยู่ 25 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
    ผู้เข้าชม : 1263904 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
เธžเธธเธ—เธ˜เธ„เธขเธฒ เธ”เธ‡เธ„เธชเธดเธฃเธด เธฃเธฒเธŠเธ„เธคเธซเนŒ เธ™เธฒเธฅเธฑเธ™เธ—เธฒ

ขอเรียนเชิญร่วมกราบนมัสการสังเวชนียสถาน

ณ ............... แดนพุทธภูมิ

จาริกธรรมแสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการ

พุทธคยา - ดงคสิริ - ราชคฤห์ - นาลันทา

ในเวลานมัสการ ๖ วัน

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูก่อนอานนท์  ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน    สถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส่

ชนเหล่านั้นทั้งหมด  เบื้องหน้าแต่ตาย  เพราะกายแตก จักเข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์”

———¯–––

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ ๑ :  กรุงเทพฯ  : ประเทศอินเดีย

                เวลา        ๐๕.๐๐   น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น ๔ ประตูที่ ๑๐ เคาร์เตอร์ที่ ๑๑ – ๑๙ สายการบิน “อินเดียน แอร์ไลน์”     มีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการเรื่องเอกสาร – สัมภาระ – ตรวจสอบบัตรที่นั่ง – หนังสือเดินทาง - วีซ่า

                เวลา        ๐๖.๓๐   น.           ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  สู่เมืองคยา

ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indian Airline

                เวลา        ๐๘.๓๐  น.           เดินทางจากสนามบินไปพุทธคยา  (สถานที่ตรัสรู้) 

                เวลา        ๐๙.๐๐    น.           เดินทางถึงวัดไทยพุทธคยา  พร้อมเข้าพักที่

                                                               วัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๒  :  พุทธคยา ปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

                เวลา        ๐๗.๐๐   น.           ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

                เวลา        ๐๘.๓๐  น.           ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางไปนมัสการต้น

พระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, พระแท่นวัชรอาสน์, เจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตาในองค์พระเจดีย์, ฟังการบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่

                เวลา        ๑๑.๐๐   น.           ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา        ๑๔.๐๐   น.           ชมวัดนานาชาติ บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา,พร้อมกับทำวัตร – สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์, ฟังธรรมะบรรยาย

                เวลา        ๑๘.๐๐   น.           รับประทานอาหารเย็นที่วัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๓  :  พุทธคยา  -  ราชคฤห์ – นาลันทา - เวฬุวัน

                เวลา        ๐๕.๐๐   น.           ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

เวลา        ๐๕.๓๐  น. ออกเดินทางจากพุทธคยาไปเมืองราชคฤห์ 

                เวลา        ๐๙.๐๐    น.  เดินทางขึ้นเขาคิชกูฎ  เพื่อไปนมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า  ระหว่างทางขึ้นผ่านถ้ำสุกรขาตา  ลงจากเขาคิชกูฎ  ชมบ่อน้ำร้อน (ตโปธาร) และชมวัดเวฬุวัน (วัดแรกในพระพุทธศาสนา)  ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายและคลังสมบัติพระเจ้าพิมพิสาร

                เวลา        ๑๑.๓๐  น.           รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยนาลันทา

                เวลา        ๑๔.๐๐   น.           นำชมนาลันทามหาวิหาร  และชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่าที่ถูกทำลายโดยกองทัพอิสลาม  นมัสการสถูปพระสารีบุตร,  ไหว้หลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  ที่ยังเหลืออยู่โดยไม่ถูกทำลายเลยในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน

                เวลา        ๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารที่วัดไทยนาลันลาและพักที่วัดไทยนาลันทา

วันที่ ๔  :  นาลันทา - พุทธคยา

เวลา        ๐๗.๓๐  น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา        ๐๘.๐๐   น.           นำชมถ้ำสัตตบรรณคูหา

เวลา        ๑๑.๐๐   น.           ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

ที่วัดไทยลันทา

                เวลา        ๑๒.๓๐ น.           เดินทางไปชมที่เก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร, แล้วไปชมชีวกัมพวัน วัดป่ามะม่วงที่หมดชีวกโกมารภัฎสร้างถวายพระพุทธเจ้า, ชมคุกที่ขังพระเจ้าพิมพิสาร

เวลา        ๑๖.๐๐   น.           รับประทานอาหารเย็น เข้าพักวัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๕  :  พุทธคยา – สระมุจลินท์ – ที่ทรมานชฎิล ๓ พี่น้อง

            เวลา        ๐๗.๐๐   น.           รับประทานอาหาร

เวลา        ๐๘.๓๐  น.         เดินทางไปที่ทรมานชฎิล ๓ พี่น้อง 

เวลา        ๑๑.๐๐   น.           ฉันภัตตาหารเพล  / และรับประทานอาหารเพล

                เวลา        ๑๔.๐๐   น.           นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์และปฏิบัติธรรม

                เวลา        ๑๕.๓๐  น.           ซื้อของที่ระลึกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอินเดีย

                เวลา        ๑๙.๓๐  น.           รับประทานอาหาร และพักที่วัดไทยพุทธคยา

วันที่ ๖  :  พุทธคยา - สุวรรณภูมิ

เวลา        ๐๖.๓๐   น.           ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

เวลา        ๐๗.๓๐  น.           เดินทางไปสนามบินคยา

เวลา        ๐๘.๔๕ น.           เครื่องบินออกเดินทางกลับสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

                เวลา        ๑๒.๕๐ น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

ข้อควรทราบก่อนออกเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                ๑.  พระภิกษุและสามเณร                 รูปละ     ๑๙,๕๐๐    บาท

                ๒.  ฆราวาส                                         ท่านละ  ๒๓,๐๐๐    บาท

                ค่าใช้จ่ายนี้รวม  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  (กรุงเทพฯ – คยา,  คยา – กรุงเทพฯ)  ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย,  ค่าประกันภัย,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง,  ค่าน้ำมัน,  ค่ารถโคสบริการตลอด ๖ วัน ในประเทศอินเดียและเนปาล, ค่าอาหารทุกมื้อ,  ค่าที่พักทุกแห่ง,  ค่าจ้างขนสัมภาระ,  ค่าพนักงานบริการตามโรงแรมที่เข้าพักทุกแห่ง, ค่ามัคคุเทศ,  ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง,  ค่าเช่าเรือล่องแม่น้ำคงคา  ฯลฯ

                ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม               ค่าทำหนังสือเดินทาง,  ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง,  ปัจจัยทอดผ้าป่าบำรุงวัดและใช้จ่ายส่วนตัว

                การชำระเงิน    ชำระเงินครั้งแรก ท่านละ  ๓,๐๐๐  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมัดจำตั๋วเครื่องบิน,  ค่ารถยนต์บริการ,  ค่าที่พักในต่างประเทศ  ส่วนที่เหลือให้ท่านชำระก่อนเดินทาง ๓๐ วัน

 

การทำหนังสือเดินทาง – การทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย

                ๑.  ท่านที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว  หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า    เดือน

                ๒.  ให้นำหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายขนาด    นิ้ว  จำนวน    แผ่น  ไปมอบให้ผู้จัดเพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศ

๓.     ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง  จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า    เดือนส่วนพระภิกษุสามเณร  จะต้องดำเนินการให้เรื่องผ่าน 

        ศ.ต.ภ.  ให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า   เดือนเช่นกัน

 

ของใช้และสิ่งของบางอย่างในการเดินทาง  ที่ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย

๑.      กระเป๋าเดินทางหนักไม่เกิน  ๒๐  ก.ก.  และกระเป๋าถือหนึ่งใบ

๒.    เครื่องแต่งกายชุดสุภาพควรเตรียมไปให้เพียงพอ  ๑๐  วัน และชุดขาวสำหรับเข้านมัสการ

สังเวชนียสถาน

๓.     ควรเตรียมเสื้อกันหนาวพอสมควร

๔.     ยารักษาโรคประจำตัว  (กรณีมีโรคประจำตัว)  และ

๕.     ของใช้ที่จำเป็น  เช่น  สบู่,  ยาสีฟัน  เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

·       พระครูวินัยธร ดร. สมุทร  ถาวรธมฺโม  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์      คณะสลัก ๓ ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

ทร :  ๐๒ - ๒๒๑ – ๘๘๙๑,   ๐๘๑ - ๗๒๑ – ๕๒๔๑

Email: samutmcu@hotmail.com

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                     

 

 

*********


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG