มีคนชมอยู่ 21 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
    ผู้เข้าชม : 1263924 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
เธฅเธธเธกเธžเธดเธ™เธต

***** 

ที่ตั้งปัจจุบัน

          ลุมพินี  สถานที่ประสูติ  อยู่ในตำบลรุมมินเด  อำเภอรูปันเดฮี    จังหวัดลุมพินี  ประเทศเนปาล  อยู่ห่างจากเมืองโครักขปูร์  รัฐอุตตรประเทศ  ประเทศอินเดีย  ๙๕  กิโลเมตร  ห่างจากด่านโสเนาว์ลี  ประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร  บริเวณลุมพินีเป็นทุ่งโล่ง  รัฐบาลได้เวนคืนที่ดินจำนวน  ,๐๐๐  ไร่ ปัจจุบันที่เป็นปริมณฑลจริงๆ ราว ๕๐ ไร่ ปลูกต้นไม้ และกั้นกำแพงล้อมรอบบริเวณอยู่ในความดูแลของรัฐบาลเนปาล  เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธควรจะเดินทางไปนมัสการ  เพราะเป็นสังเวชนียสถาน แห่งหนึ่ง

         ภายในบริเวณนี้มวิหารพระนางมายาเทวี  ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ ของสถานที่แห่งนี้  ต่อมาทางรัฐบาลเนปาลได้รื้อเพื่อขุดค้นโบราณวัตถุสำคัญ  และดำเนินการสร้างใหม่

                      

         ลุมพินีอยู่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทวทหะประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร

 

ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

         ตามพุทธประวัติกล่าวว่า  ลุมพินีวัน  เป็นสถานที่ประสูติของมหาบุรุษ  ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ

         ในอดีตกาลอุทยานลุมพินีมีหมู่ไม้นานาพรรณ มีโขดเขา สระน้ำ และบรรณศาลา เป็นที่พักอาศัย เป็นที่สวยงามมาก ในฤดูใบไม้ผลิชาวเมืองกบิลพัสดุ์และเทวทหะใช้พักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างงาน

               เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะ คัมภีร์พรรณนาถึงมหาบารมีที่ทรงบำเพ็ญไว้ในชาติปางก่อนว่า ครั้งสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ อุบัติเป็นเทพบุตรประจำอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ก่อนเสด็จอุบัติมาที่มนุษย์โลก ทรงพิจารณาถึงความควรและไม่ควรว่า จักเสด็จไปประสูติกาล ณ สถานที่ใด ตระกูลใด การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่า ปัญจมหาวิโลกนะ คือ การพิจารณาถึงสิ่งที่สำคัญ ๕ อย่างคือ

๑.      กาล                คือ เวลาอันควรอุบัติ

๒.    ทวีป               คือ ชมพูทวีป (มนุษย์โลก)

๓.     ประเทศ         คือ บริเวณเอเชียใต้

๔.     ตระกูล           คือ ตระกูลที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในขณะนั้น

๕.    พระชนนี      คือ พระนางสิริมหามายา

ทรงพิจารณาเห็นว่า ชมพูทวีปในตระกูลศากยะ ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์เป็นสถานที่จักเสด็จมาอุบัติได้ และผู้ที่จะรองรับการกำเนิด คือพระนางมายาเทวี อัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ซึ่งพระนางประกอบด้วยธรรม มีศีลบริสุทธิ์ จึงตัดสินพระทัยเสด็จมายังโลกมนุษย์  ลงสู่พระครรภ์ของพระนาง

ในคืนหนึ่งพระนางทรงสุบินนิมิตว่า ท้าวมหาพรหม ทั้งสี่มายกแท่นบรรทมของพระนางไปวางไว้ภายใต้ต้นสาละใหญ่ในป่าหิมพานต์ เหล่าเทพธิดาพากันนำพระนางไปสรงสนานในสระอโนดาต เพื่อชำระล้างมลทิน แล้วประดับด้วยของหอมอันเป็นทิพย์  ในขณะนั้นมีช้างเผือกหนึ่งถือดอกบัวขาวลงมาจากภูเขา  ร้องเสียงลั่นเข้ามาทำประทักษิณ    รอบ  แล้วเข้าสู้พระอุทร  ทางเบื้องขวาของพระนาง  นับแต่นั้นมาพระนางก็เริ่มทรงพระครรภ์

         เมื่อใกล้ครบทศมาสแห่งพระครรภ์พระนางทรงมีความปรารถนาจะเสด็จไปคลอดที่พระราชวังเดิมของพระนางคือที่กรุงเทวทหะ  ซึ่งเป็นเมืองของพระราชบิดาพระราชมารดา  ตามแบบประเพณีของสตรีชาวอินเดีย เมื่อขบวนยาตรามาได้ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  ก็ถึงสวนลุมพินี  ซึ่งเป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  พระนางทรงประชวรพระครรภ์หนักจะประสูติ  จึงให้หยุดขบวนประทับใต้ต้นสาละ  พระนางประทับยืน พระหัตถ์ขวาเหนี่ยวรั้งกิ่งไม้สาละ พระหัตถ์ซ้ายปล่อยตก  ประสูติพระโอรส  ตรงกับวันศุกร์  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  ปีจอ เดือน   (วันวิสาขปุรณมี)  ก่อนพุทธศก  ๘๐  ปี  ในเวลาสายใกล้เที่ยง

         พระราชกุมารที่ประสูติจากครรภ์พระมารดานั้น  มีพระวรกายบริสุทธิ์  ไม่เปรอะเปื้อนด้วยครรภ์มลทิน  มีหมู่เทพมาคอยรับก่อน  มีธารน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมที่จะสนานพระวรกาย  ทรงเพียบพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ  อันเป็นลักษณะแห่งองค์พุทธางกูรโดย  เฉพาะและ เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง  พระองค์ได้เสด็จออกจากพระครรภ์ผินพระพักตร์ไป ทางทิศเหนือ  มีฉัตรสีขาวกั้นอยู่เบื้องบน  ก้าวพระบาทออกไปได้    ก้าว  เหลียวดูทิศน้อยทิศใหญ่แล้วทรงเปล่งพระสุรเสียงว่า  “อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส  เชฏฺโฐหมสฺมิ  โลกสฺส  เสฏฺโฐหมสฺมิ  โลกสฺส  อยมนฺติมา ชาตินตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ” 

             แปลว่า  “เราจะเป็นผู้เลิศที่สุด  เป็นผู้เจริญที่สุด  เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก  ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา  ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว” 

                                   

            การที่พระองค์ก้าวพระบาทไปได้    ก้าว  เป็นบุพนิมิตหมายว่า  พระองค์จะประกาศรัศมีแห่งพระธรรมของพระองค์ไปได้    ชนบทน้อยใหญ่ในสมัยนั้น

 

พุทธสถานที่สำคัญ

                                                   

          . วิหารมหามายาเทวี  ข้างในมีรูปรอยพระบาทพระโพธิสัตว์ และมีรูปหินแกะสลักพระโพธิสัตว์ปางประสูติ  เป็นภาพพระนางกำลังยืนเหนี่ยวกิ่งต้นสาละ  ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ

                                                       

          . เสาหินหลักศิลา ซึ่งเซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิ่งแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ สูง ๑๔ ฟุต วัดรอบได้  ๗ ฟุต ๓ นิ้ว ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างไว้เพื่อแสดงว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธองค์  และมีอักษรพราหมีบันทึก ไว้มีทั้งหมด ๕ บรรทัด  อักษร  ๙๐  ตัว  ดังนี้

          “เทวาน  ปิเยน  ปิยทสินา ราชินา  วีสติวสาภิสิเตน  อตฺน  อาคาฉ  มหียิเต  หิทพุเย  ชาเต  สกยมนีติ  สีลาวคฑภีจากาลาปิต  สีลาถํเภ    อุสปาปิเต  หิทภควํ  ชาเตติลํ  มินิคาเม  อุตลิเกกเฏ  อถ  ภาคิเยจา  ”

          แปลว่า “พระราชาปิยะทัสสี (พระเจ้าอโศกมหาราช) ซึ่งเป็นที่รักของเทวดาทรงได้รับอภิเษกแล้วปีที่  ๒๐  ได้เสด็จมานมัสการ    ที่นี้ด้วยพระองค์เอง  ด้วยว่าพระพุทธองค์ประสูติ    ที่นี้  แล้วโปรดให้สร้างรูปสลักหินด้วย  ให้ยกขึ้นแล้วซึ่งหลักศิลาด้วย  เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติแล้ว    ที่นี้  ในลุมพินีคาม  จึงโปรดให้เลิกเก็บภาษีแก่หมู่บ้านลุมพินี  ทรงให้เก็บพืชผลเพียงหนึ่งในแปดของพืชผลที่ได้”

                                                                            

          . สระน้ำ  ที่ใช้สรงสนานพระวรกายเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติใหม่

                                                     

          . วัดนานาชาติ  รัฐบาลเนปาลได้เชื้อเชิญชาวพุทธทั่วโลก  ให้ร่วมใจกันสร้างพุทธานุสรณ์ สถานน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ซึ่งปัจจุบันมีวัดนานาชาติ  ๑๔  วัด รวมทั้งประเทศไทยก็ได้สร้างวัดไทยลุมพินีไว้ด้วย

 

-------------------

 

*********


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


       สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ปะชิหมอช้าง” ของหมอช้างรุ่นเก่าอายุ 90 ปี สู่หมอช้างรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 วันช้างไทย ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยพระสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส และมีคุณตาบุญมา แสนดี อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นหมอช้าง ที่มีอายุมากที่สุด ที่เป็นหมอช้าง คนคล้องช้าง ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำบรรดาหมอช้างรุ่นเก่า ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ประกอบพิธี "ปะชิหมอช้าง" หรือ แต่งตั้งหมอช้างรุ่นใหม่ สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง และการเลี้ยงช้าง ทุกคนจะนุ่งห่ม ผ้าไหม คล้องตัวด้วยผ้าขาวม้าไหม ประดับด้วยเครื่องเงิน นำเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ต้ม ข้าวสุก กล้วย น้ำหวาน น้ำดื่ม พร้อมทั้งเชือกปะกำช้าง หรือ เชือกคล้องช้าง ที่ทำมาจากหนังควาย และตะขอควบคุมช้าง สิ่งของจำเป็นในการคล้องช้าง นำเข้าประกอบพิธีปะชิหมอช้าง จะมีควาญช้างที่เป็นผู้ชาย มีช้างเป็นของตนเองและเลี้ยงช้างมาเป็นเวลา ถึงเวลาที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นหมอช้าง สืบทอดวิชาคล้องช้าง ควบคุมช้าง เลี้ยงช้าง ทดแทนกับหมอช้างรุ่นปู่ รุ่นตา ที่มีอายุมากแล้ว คุณตาบุญมา แสนดี เป็นประธานนำประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้กับหมอช้างรุ่นใหม่ ซึ่งมีหมอช้างอีก 6 คน ได้เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี มีการขอขมา บูชา เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวช้างและเชือกปะกำช้าง และร่วมกันบริกรรมอาคา ลงที่ตัวหมอช้างรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้หมอช้างรุ่นใหม่ ขึ้นไปควบคุมช้างบนหลังช้างถือปะกำคล้องช้าง ควบคุมช้าง และให้ช้างเดินรอบสถานที่ประกอบพิธี 3 รอบ และลงจากหลังช้างเป็นอันเสร็จพิธี คุณตาบุญมา แสนดี หมอช้างรุ่นเก่า อายุ 90 ปี บอกว่า วันนี้มีควาญช้างที่เป็นคนหนุ่มที่มีช้างเป็นของตนเอง เลี้ยงช้างมานาน มาขอให้ตนประกอบพิธีปะชิหมอช้างให้จำนวน 3 คน ก็ทำให้เขา เพราะตัวเองอายุมากแล้ว 90 ปีเต็ม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวิชา และพิธีปะชิหมอช้างต่อไป
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG